[MINH HUỆ 5-11-2018]

Nhạc luyện công

Bài 1 (9 phút 14 giây) 13 MB
Bài 2 (30 phút) 41 MB, (62 phút) 141 MB
Bài 3 (9 phút) 12 MB
Bài 4 (12 phút 30 giây) 17 MB
Bài 5 (60 phút 137 MB
Bài 1–4 (60 phút 45 giây) 70 MB
Bài 1, 3 và 4 (30 phút 30 giây) 56 MB

Để tải về: Di chuyển chuột đến đường link chứa tập tin, nhấn chuột phải (MacOS ấn nút “Control”), và chọn “Save Link As…” (hoặc “Download Linked File As…”) trên thư mục hiển thị.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/5/376726.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/7/173171.html

Đăng ngày 28-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share