Bài viết do Hâm Lộc tuyển chọn

[MINH HUỆ 3-8-2016] Triều Nguyên có một người tên là Nguyên Minh Thiện, Hoàng đế phái ông đến Chiết Đông làm sứ giả, tiến cử làm học chính (quan viên giáo dục) tại huyện An Phong và Kiến Khang.

Sau đó, ông đảm nhiệm chức vụ quan viên trong tỉnh. Thời đó, Lưu Quý tại Cống Châu tạo phản. Binh sỹ của Nguyên Minh Thiện đã bắt 300 kẻ phản loạn. Nguyên Minh Thiện xử phạt khoan hồng, tha cho 130 người miễn tội chết. Một hôm, một tướng lĩnh dưới trướng Nguyên Minh Thiện nói: Chúng ta nên giết thêm quân phản loạn mà chúng ta bắt được. Xác chết đem thị chúng, chấn chỉnh lại uy nghiêm của quân đội. Nguyên Minh Thiện gắng giải thích: Thầy của bậc vương giả, cung kính địa tôn, làm theo cách xử phạt của trời. Quân phản loạn chỉ là những tên hề ngang ngược, giết chết kẻ cầm đầu của chúng là được rồi, làm sao để bách tính không bị vạ lây. Không lâu sau quan phủ nhận được bản liệt kê cống phẩm từ bọn phản loạn, từ hai bản danh sách của 10 vạn dân chúng. Hữu ti (quan địa phương) thầm vui mừng, dự định lôi kéo thêm nhiều người dân, từ đó hòng đạt được mưu lợi. Nguyên Minh Thiện yêu cầu đốt danh sách quân phản loạn. Như vậy, người dân ở hai huyện mới được bình yên.

Thời Nguyên Nhân Tông, Nguyên Minh Thiện phụng chỉ đến Sơn Đông, Hà Nam cứu tế. Lúc đó tại Bành Thành, Hạ Bi các châu liên hệ với nhau bằng mấy chục trạm truyền tin, dân đói ngựa chết, nhưng quan phủ vẫn không hạ lệnh mở kho lương thực cứu đói. Nguyên Minh Thiện liền cấp một vạn hai nghìn ngân phiếu chia cho dân chúng (Trung hoa Cổ đại, triều Nguyên lúc đó đã có tiền giấy), và nói: Ta tự ý hạ lệnh (cấp phát tiền cứu người bị nạn), bị quan thượng cấp hỏi tội cũng không khước từ. Hoàng đế triều Nguyên không hỏi tội Nguyên Minh Thiện, mà còn đãi ngộ ông.

Tại Trung hoa Cổ đại, muốn có bổng lộc của quan, thăng tiến, đầu tiên cần phải có nhân phẩm tốt. Hành thiện hữu đức, bổng lộc, con đường thăng tiến tự nhiên sẽ có.

Chú thích: Nguyên Nhân Tông (1285 – 1320), tên thật là Ái Dục Lê Bạt Lực Bát Đạt

(Trích Truyện thứ 68 trong cuốn Lịch sử triều Nguyên 181 câu truyện)


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/3/332078.html

Đăng ngày 17-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share