Bài viết của Anh Tử, phóng viên báo Minh Huệ tại Ottawa, Canada

[MINH HUỆ 17-5-2016] Từ năm 2001 đến nay, Thị trưởng thành phố Ottawa đã ra tuyên bố công nhận ngày 13 tháng 5 năm 2016 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp ở Ottawa. Đây là năm thứ 6 Thị trưởng Jim Watson thay mặt Hội đồng thành phố tuyên bố ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp ở Ottawa.

Bản tuyên bố viết: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và kết hợp chúng vào trong cuộc sống hàng ngày, cố gắng trở thành người tốt hơn trong mọi môi trường và hoàn cảnh.”

Đặc biệt, bản tuyên bố còn nhấn mạnh môn tu luyện đã vượt qua mọi ranh giới về chủng tộc và văn hóa, kết nối con người từ mọi lứa tuổi, từ mọi tầng lớp trong xã hội và mọi tôn giáo với nhau.

c68ec3eda252de201e1f3b9cdcd07023.jpg


Bản tiếng Hán:http://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/17/328878.html

Bản tiếng Anh:http://en.minghui.org/html/articles/2016/5/18/157053.html

Đăng ngày 25-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share