[MINH HUỆ 7-2-2016]

Xét thấy có không ít học viên ở Trung Quốc Đại lục mang tài liệu hoặc đĩa video biểu diễn Thần Vận- vốn do Đoàn Nghệ thuật Thần Vận ủy quyền cung cấp vì nhận thấy người dân Đại lục không thể trực tiếp xem biểu diễn Thần Vận nên hạn định rõ ràng rằng chỉ cho phép phát hành miễn phí tại Trung Quốc Đại lục- ra hải ngoại, xét thấy tại Trung Quốc Đại lục cũng có không ít học viên lấy nhận thức cá nhân và sở thích làm chuẩn để tùy ý đối đãi với việc phát hành video biểu diễn Thần Vận, xét thấy hành vi tự theo ý mình của những người này đã can nhiễu đến việc làm và mong muốn của Thần Vận, Thần Vận quyết định năm nay sẽ không cung cấp video biểu diễn [để phát ở] Trung Quốc Đại lục nữa. Tại đây truyền đạt và thông báo như vậy.

Ban Biên tập Minh Huệ

Ngày 6 tháng 2 năm 2016


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/7/323619.html

Đăng ngày 07-02-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share