Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở Missouri

[MINH HUỆ 13-05-2013] Thị trưởng của St. Peters, Missouri, gần đây đã tuyên bố ngày 13 tháng 05 năm 2015 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp nhằm ghi nhận sự thay đổi hết sức tích cực của những người tu luyện và để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

90b4548834631ea0d9817a35c476530d.jpg


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/13/309263.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2015/5/16/150579.html

Đăng ngày 25-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share