[MINH HUỆ 16-05-2015] Ông Steve Adler, Thị trưởng của thành phố Austin, Texas, đã ban hành một công bố lấy ngày 13 tháng 05 là “Ngày Pháp Luân Đại Pháp” ở thành phố để chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kỷ niệm 23 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền.

Công bố đã ghi nhận những lợi ích sức khỏe mà những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện thiền định Trung Quốc cổ xưa dựa trên những nguyên lý cốt lõi là Chân, Thiện, và Nhẫn đã trải nghiệm.

aa9da9c787d44f92779dac87ec8a556f.jpg


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/16/309558.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/17/150602.html

Đăng ngày 25-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share