[MINH HUỆ 30-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Thành phố Nam Sung (8), Miên Dương (2), Long Xương, Đạt Châu (5), huyện Khai Giang (2), Lô Châu (2)


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/四川大法弟子恭祝师尊新年好-20条–435693.html

Đăng ngày 31-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share