[MINH HUỆ 30-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại thành phố Thừa Đức (18), Hàm Đan (3), Hành Thuỷ (2) thuộc tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/河北大法弟子恭祝师尊新年好-23条–435695.html

Đăng ngày 31-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share