Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây thuộc tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Huyện Quan (5), Thái An (2), Liêu Thành (3), Yên Đài (7), Văn Bắc, Tảo Trang, Uy Hải.

 

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/山东大法弟子恭祝师尊新年好-20条–435694.html

Đăng ngày 31-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share