Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây thuộc tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Thành phố Tứ Bình (2), thành phố Công Chủ Lĩnh (3), Tùng Nguyên (2), Diên Biên (4), Bạch Thành (3), Thông Hoá (3), Bạch Sơn (3), Tùng Giang (3).


 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/吉林省大法弟子恭祝师尊新年好-24条–435829.html

Đăng ngày 31-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share