[MINH HUỆ 30-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Thạch Gia Trang, Hà Bắc, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Nhóm học Pháp khu Tân Hoa (4); nhóm học Pháp khu Lộc Tuyền; Thạch Gia Trang (8); nhóm học Pháp khu Kiều Tây; Trường An (4); Tân Hoa (2); nhóm học Pháp ở Lộc Tuyền; Chính Định; Kiến Minh; nhóm học Pháp ở Thạch Gia Trang.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/石家庄大法弟子恭祝师尊新年好-24条–435688.html

Đăng ngày 31-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share