[MINH HUỆ 29-12-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây thuộc thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Một nhóm học Pháp tại huyện Phụ Bình (02); phu thê đệ tử Đại Pháp tại Phụ Bình; đệ tử Đại Pháp tại huyện Vọng Đô (04); toàn thể đệ tử Đại Pháp tại An Quốc; một nhóm học Pháp tại huyện Bác Dã; đệ tử Đại Pháp và người thân tại huyện Bác Dã; đệ tử Đại Pháp cao niên tại huyện Bác Dã; một đệ tử Đại Pháp tại Phụ Bình; một nhóm học Pháp tại huyện Lễ; đệ tử Đại Pháp tại Định Châu; một đệ tử Đại Pháp cao niên tại huyện Phụ Bình (02); một đệ tử Đại Pháp và người thân tại Cao Bi Điếm; một nhóm học Pháp tại Cao Bi Điếm; một đệ tử Đại Pháp tại Cao Bi Điếm; đệ tử Đại Pháp tại Định Châu; đệ tử Đại Pháp tại quận Mãn Thành; hai nhóm học Pháp tại huyện Hùng; nhóm học Pháp tại Bảo Định; toàn thể đệ tử Đại Pháp huyện Cao Dương; một đệ tử Đại Pháp và gia đình tại Cao Dương; một đệ tử Đại Pháp huyện Phụ Bình (02); một nhóm học Pháp tại huyện Phụ Bình.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/保定大法弟子恭祝师尊新年好-28条–435507.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share