[MINH HUỆ 29-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây thuộc Thành Đô, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Thành Đô (04); khu Ôn Giang (02); tân khu Thiên Phủ (01); thành phố Bành Châu (05); Bạch Quả Lâm (01); Bắc Môn (01); Đông Môn (01); Tây Môn (03); Tân Nam Môn (01).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/成都大法弟子恭祝师尊新年好-19条–435584.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share