[MINH HUỆ 29-12-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây thuộc thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Một nhóm học Pháp tại Đại Khánh; ba đệ tử Đại Pháp (mẹ, con, cháu) tại khu vực Sang Nghiệp, Đại Khánh; một đệ tử Đại Pháp và người thân tại Đại Khánh; toàn thể nam đệ tử Đại Pháp tại Đại Khánh; toàn thể nữ đệ tử Đại Pháp tại Đại Khánh; đệ tử Đại Pháp tại quận Hồng Cương; đệ tử Đại Pháp tại quận Nhượng Hồ Lộ (03); một gia đình đệ tử Đại Pháp tại Đại Khánh (02); đệ tử Đại Pháp tại Sang Nghiệp (02); mẹ con đệ tử Đại Pháp tại Đại Khánh; gia đình đệ tử Đại Pháp ba người tại Đại Khánh (02); đệ tử Đại Pháp Đại Khánh; nhóm học Pháp tại Long Phượng (02); đệ tử Đại Pháp tại tiểu khu Tây Trại, Nhượng Hồ Lộ.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/大庆大法弟子恭祝师尊新年好-20条–435515.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share