[MINH HUỆ 21-09-2021]

Người dân minh bạch chân tướng từ các địa khu sau tại Trung Quốc Đại lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ! 

Huyện Chu Biên và thành phố Tư Dương, tỉnh Tứ Xuyên; thành phố Chư Thành, Duy Phường, tỉnh Sơn Đông; Giai Mộc Tư, Hắc Long Giang (2); khu Vạn Châu, thành phố Trùng Khánh; huyện Bình Nguyên, thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông (5); thành phố Bình Độ, Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông; cán bộ cơ quan Bắc Kinh; huyện Lâm Cù, thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông; thành phố Bành Châu, Đức Dương, tỉnh Tứ Xuyên; Bình Nguyên, Giang Hán, tỉnh Hồ Bắc; huyện Khúc Chu, thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc; nhóm học Pháp cùng người dân minh bạch chân tướng thành phố Lai Dương thuộc thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông; thành phố Đức Dương, Tứ Xuyên; thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam; huyện Kỳ Đông, thành phố Hành Dương, tỉnh Hồ Nam; người nhà đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc; huyện Mông Âm, thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông; thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm; thành phố Nhũ Sơn, Uy Hải, Sơn Đông (2); nhóm học Pháp tại một thị trấn thuộc thành phố Tê Hà, Yên Đài, Sơn Đông.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/明真相世人恭祝师尊中秋好-26条–431462.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2021/9/22/195689.html

Đăng ngày 26-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share