[MINH HUỆ 21-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Đại Khánh tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Đại Khánh (12); khu Nhượng Hồ Lô (3); thành phố Sáng Nghiệp (1); khu Long Phượng (2); khu Hồng Cương (1); khu Tát Nhĩ Đồ (2); khu Khai Phát (1).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/大庆大法弟子恭祝师尊中秋好-22条–431615.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share