[MINH HUỆ 21-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Tế Nam tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Tế Nam (16); khu Lịch Hạ (1); khu Lịch Thành (1); khu Cương Thành (1); các khu trong thành phố Tế Nam (1); khu Cao Tân (1).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/济南大法弟子恭祝师尊中秋好-21条–431437.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share