[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp ở Bắc Kinh tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp ở Bắc Kinh kính gửi đến Sư tôn từ bi vĩ đại:

Bắc Kinh (6); Hải Điến; đường Phục Hưng, Hải Điến; Hải Điến; Thạch Cảnh Sơn; Triều Dương (2); địa khu bên ngoài Đức Thắng Môn, Tây Thành; Tây Thành và Đại Khánh; Nam Khẩu, quận Xương Bình; địa khu Mã Gia Bảo, Phong Đài; trấn Hoài Bắc, Hoài Nhu; Kinh Tây; Diên Khánh.

Nhóm học Pháp ở: Bắc Kinh (3); Xương Bình (2).

Điểm luyện công ở công viên Ngọc Uyên Đàm trước đây.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/北京大法弟子恭祝师尊中秋好-26条–431551.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share