[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp ở Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp ở Trường Xuân kính gửi đến Sư tôn từ bi vĩ đại:

Trường Xuân (18); Du Thụ; Cửu Đài (2); địa khu ở thành phố Trường Xuân; người dân minh bạch chân tướng ở Trường Xuân (2); đường Bình Đại và Trường Xuân; ngành kiến trúc ở Trường Xuân.

Nhóm học Pháp ở: Du Thụ; Trường Xuân; đường Lâm Hà; Nông An.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/长春大法弟子恭祝师尊中秋好-30条–431595.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share