[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp ở Trùng Khánh tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp và người nhà ở Trùng Khánh kính gửi đến Sư tôn từ bi vĩ đại:

Trùng Khánh (7); Du Bắc (2); Bích Sơn; Bắc Bội; trấn Thủy Thổ, Bắc Bội; Sân bay thành phố mới Trùng Khánh; Giang Bắc (3); Đại Túc (3).

Nhóm học Pháp ở: Đại Thạch Bá; Du Bắc.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/重庆大法弟子恭祝师尊中秋好-21条–431637.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share