[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp ở Bắc Kinh tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp ở Bắc Kinh kính gửi đến Sư tôn từ bi vĩ đại:

Bắc Kinh (5); Đại Hưng; Hải Điến; Tây Thành, Thông Hóa; Phong Đài (3); Thuận Nghĩa; Đại Hưng; Hoài Nhu; Triều Dương (2); Diên Khánh (4).

Nhóm học Pháp ở: Tuyên Vũ; Tây Thành; Triều Dương; Đại Hưng.

Điểm luyện công ở công viên Nguyệt Đàn tại Bắc Kinh.

Những người thường chưa chính thức bước vào tu luyện ở thành phố Bắc Kinh.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/北京大法弟子恭祝师尊中秋好-26条–431643.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share