[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp ở Trùng Khánh tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp và người nhà ở Trùng Khánh kính gửi đến Sư tôn từ bi vĩ đại:

Trùng Khánh (4); Giang Bắc (2); Sa Bình Bá (2); Vinh Xương; Bắc Bội; Đồng Nam; Du Bắc;  khu Ba Nam; Đại Túc; Trường Thọ.

Hai vợ chồng ở quận Đồng Liên, thành phố Trùng Khánh, hiện đang làm việc ở Quảng Đông.

Nhóm học Pháp ở: Giang Bắc (2); Ba Nam; Cửu Long Pha;  khu Ba Nam.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/重庆大法弟子恭祝师尊中秋好-23条–431659.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share