[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp ở Bắc Kinh tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp ở Bắc Kinh kính gửi đến Sư tôn từ bi vĩ đại:

Bắc Kinh (5); trấn Trường Tử Doanh, Đại Hưng (2); Phong Đài; Đông Thành; Thiên Đàn, Long Đàm; Phòng Sơn; trấn Đại Thạch Oa, Phòng Sơn; Triều Dương và Đông Thành; Triều Dương; Bình Cốc; Đại Hưng; Tây Thành (2); Thông Châu (2); Diên Khánh.

Nhóm học Pháp ở: Hải Điến; Phong Đài; Phòng Sơn; Đại Hưng.

Đệ tử Đại Pháp công tác ở Bắc Kinh.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/北京大法弟子恭祝师尊中秋好-27条–431663.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share