[MINH HUỆ 20-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp ở Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp ở Đại Liên kính gửi đến Sư tôn từ bi vĩ đại:

Đại Liên (8); Kim Châu (5); Trang Hà (2); vịnh Đại Liên; khu vực xung quanh Ngõa Phòng Điếm; Cam Tỉnh Tử; Bào Nhai.

Nhóm học Pháp ở: Kim Châu; Bào Nhai, Cam Tỉnh Tử; Trang Hà (2); lộ Tây An.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/大连大法弟子恭祝师尊中秋好-24条–431176.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share