[MINH HUỆ 20-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp ở Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp ở Tề Tề Cáp Nhĩ kính gửi đến Sư tôn từ bi vĩ đại:

Tề Tề Cáp Nhĩ (6);  Kiến Hoa (2); khu Pháp Lạp Nhĩ Cơ; huyện Phú Dụ (4); trấn Nhị Đạo Loan, huyện Phú Dụ (2); huyện Long Giang.

Nhóm học Pháp ở Kiến Hoa; huyện Phú Dụ.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/齐齐哈尔大法弟子恭祝师尊中秋好-18条–431194.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share