[MINH HUỆ 20-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây ở Bắc Kinh, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Bắc Kinh (04); Phòng San (03); Xương Bình (04); Chung Cổ Lâu (02); Thuận Nghĩa; Hoài Nhu (02); Hải Điến; Thạch Cảnh Sơn (02); Phong Đài; Tây Thành

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/北京大法弟子恭祝师尊中秋好-21条–431353.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share