[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp ở Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp ở Quảng Châu kính gửi đến Sư tôn từ bi vĩ đại:

Quảng Châu (12); Việt Tú (2); Hải Châu; Thiên Hà (2); Long Khẩu, Thiên Hà; Phiên Ngu.

Nhóm học Pháp ở: Lệ Loan (2); Quảng Châu (2); Việt Tú; Hoàng Phố.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/广州大法弟子恭祝师尊中秋好-25条–430961.html

Đăng ngày 20-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share