[MINH HUỆ 14-05-2021]

Các đệ tử Đại Pháp và người nhà, cùng những người dân minh chân tướng đắc phúc báo ở Bảo Định, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Sau đây là những tấm thiệp chúc mừng được gửi đến từ: Bác Dã, Bảo Định (2); Định Hưng, Bảo Định; huyện Lễ, Bảo Định (2); Định Châu, Bảo Định (2); Bảo Định (4); Cao Bi Điếm, Bảo Định (2); khu Mãn Thành, Bảo Định; Lai Nguyên, Bảo Định; huyện Đường, Bảo Định (2); Thuận Bình, Bảo Định; Khúc Dương, Bảo Định; An Quốc, Bảo Định; Trác Châu, Bảo Định;

Nhóm học Pháp ở: Lai Nguyên, Bảo Định; Bảo Định (2); Lai Nguyên, Bảo Định.

Đệ tử Đại Pháp và gia đình ở miền núi huyện Lai Thủy, Bảo Định, Hà Bắc đang làm việc ở Thiên Tân.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/14/保定大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-26条–425562.html

Đăng ngày 17-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share