[MINH HUỆ 01-01-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây ở Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở Cáp Nhĩ Tân, Đạt Châu (2), Xương Bình (2), Bảo Trì (3), Đông Thành, Vũ Thanh, khu Hà Bắc, khu Bắc Thần, Triêu Dương (2), Nam Khai (2), khu Hà Tây (2), khu Ninh Hải, Tây Thanh, khu Giang Bắc (2), Phổ Đông, cùng các đệ tử Đại Pháp khác ở Trung Quốc Đại Lục.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/1/大陆大法弟子恭祝师尊新年好-35条–417942.html

Đăng ngày 02-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share