[MINH HUỆ 01-10-2020]

Đệ tử Đại Pháp tại các thành phố, huyện thị và địa khu sau đây ở Trung Quốc Đại lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp và gia đình, nhóm học Pháp, điểm sản xuất tài liệu ở Nội Mông Cổ, Tế Nam, Duy Phường (6), Hồ Lô Đảo, Liêu Ninh, Thiết Lĩnh, Yên Đài (3), Tri Bác (3), Chiêu Viễn, Trâu Thành, Tây An, Thiểm Tây, Bảo Kê, Nhã An, Quảng An, Miên Dương, Đạt Châu, huyện Loan Nam, khu Hồng An Tân cùng các đệ tử Đại Pháp khác ở Trung Quốc Đại lục.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/1/大陆大法弟子恭祝师尊中秋好-45条–413193.html

Đăng ngày 03-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share