[MINH HUỆ 15-5-2005] Ngày 13-5-2005, biểu ngữ “Mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp 13-5” được giăng trên đường phố thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2005/5/15/101837.html;

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2005/5/16/60826.html.

Dịch và đăng ngày 26-5-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share