[MINH HUỆ 12-05-2019] Khi các tiên nữ giương biểu ngữ có chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, phúc của Đại Pháp (thể hiện dưới dạng những bông hoa) truyền khắp thế gian.

2019-5-7-mh-painting-zhaozhenxiang--ss.jpg


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/12/386129.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/5/14/177344.html

Đăng ngày 16-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share