Bài viết của một học viên Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-10-2009] Khi các học viên viết bài chia sẻ kinh nghiệm, đôi lúc họ trích dẫn Pháp của Sư Phụ để đối chiếu với thể ngộ của bản thân. Tuy nhiên, khi trích dẫn những đoạn Pháp quá dài, các học viên thỉnh thoảng lược bớt đoạn trích bằng cách sử dụng dấu ba chấm (…). Làm vậy có thể thay đổi nghĩa gốc trong Pháp của Sư Phụ. Trong các kinh văn của Sư Phụ, dấu ba chấm đôi khi được sử dụng, nhưng chúng được sử dụng trong những tình huống đặc định của Sư Phụ. Chúng ta không bao giờ nên cải biến nội dung Đại Pháp, đặc biệt trong văn viết.

Trước đây, các học viên làm công tác biên tập đã từng đề xuất vấn đề này, nhưng dường như không ai chú ý tới. Hôm nay, tôi muốn nhấn mạnh vấn đề này thêm một lần nữa, bởi vì nhất cử nhất động của đệ tử Đại Pháp sẽ được lưu cấp cho con người tương lai.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2009/10/22/210847.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2009/11/1/112016.html

Đăng ngày 01-11-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share