[MINH HUỆ 12-05-2015] Thị trưởng Stephanie Rawlings-Blake của Baltimore, Maryland, tuyên bố ngày 13 tháng 05 năm 2015 là “Ngày Pháp Luân Đại Pháp ở Baltimore” và thúc giục cư dân của bang “tham gia vào lễ kỷ niệm này theo đức tin riêng của họ.”

Thư công bố có viết: “Pháp Luân Đại Pháp chú trọng nâng cao đạo đức và mỹ đức trong những nguyên lý cốt lõi của nó là Chân, Thiện, và Nhẫn.”

a1219e840253e0c247c9066d19e04078.jpg

Thị trưởng Stephanie Rawlings-Blake của Baltimore, Maryland

bdce1278b6a150e1b14bff140455a094.jpg

Thị trưởng Stephanie Rawlings-Blake tuyên bố ngày 13 tháng 05 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp ở Baltimore


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2015/5/12/309238.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2015/5/13/150362.html

Đăng ngày 20-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share