[MINH HUỆ 17-05-2013]

Các biểu ngữ giảng chân tướng chụp được ở tỉnh Hắc Long Giang vào ngày 13 tháng 05 – Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Các biểu ngữ giảng chân tướng ở khu vực Nghi Mông, tỉnh Sơn Đông vào ngày 13 tháng 05 – Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Các học viên Pháp Luân Công treo hơn 1.000 biểu ngữ giảng chân tướng trong một thành phố ở tỉnh Hồ Bắc nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Các biểu ngữ giảng chân tướng tại một thành phố ở tỉnh Hồ Bắc vào ngày 13 tháng 05 – Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Các áp phích giảng chân tướng tại một thành phố ở tỉnh Liêu Ninh vào ngày 13 tháng 05 – Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Biểu ngữ giảng chân tướng tại Đại Liên nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Các biểu ngữ giảng chân tướng chụp được tại một thành phố ở tỉnh Hắc Long Giang vào ngày 13 tháng 05 – Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Các biểu ngữ giảng chân tướng xuất hiện ở Thạch Gia Trang vào ngày 13 tháng 05 – Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Các biểu ngữ giảng chân tướng ở An Sơn vào ngày 13 tháng 05 – Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Các áp phích giảng chân tướng tại một thành phố ở tỉnh Chiết Giang vào ngày 13 tháng 05 – Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/17/庆祝法轮大法日,大陆多地出现真相条幅-274238.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2013/5/19/139994.html

Đăng ngày 30-05-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share