[MINH HUỆ 11-05-2022]

Các đệ tử Đại Pháp ở Bắc Kinh, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Sau đây là những tấm thiệp chúc mừng được gửi đến từ:

Bắc Kinh (12); Bình Cốc; Xương Bình; Triều Dương; Phòng Sơn; Nam Khẩu (4); quận Môn Đầu Câu (2); Hải Điến (2); Hoài Nhu (2); Thông Châu.

Nhóm học Pháp ở Hoài Nhu; Phòng Sơn; Xương Bình.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/11/北京大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-30条–442870.html

Đăng ngày 12-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share