[MINH HUỆ 31-12-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp ở Hà Bắc, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Hà Bắc (2); Hình Đài; Tín Đô, Hình Đài; Đào Thành, Hành Thủy; huyện Khâu, Hàm Đan; Hàm Đan (2); Khúc Chu, Hàm Đan (2); Hoàng Hoa, Thương Châu; Thương Châu; Ngô Kiều, Thương Châu (2); Tùng Đài, Hàm Đan; Thành An, Hàm Đan; huyện Quảng Bình, thành phố Hàm Đan; huyện Cảnh, Hành Thủy (2); Sa Hà, Hình Đài.

Nhóm học Pháp ở: Ngô Kiều, Thương Châu; Tùng Đài, Hàm Đan; Hàm Đan; Hà Bắc; Bạc Đầu, Thương Châu.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/31/河北大法弟子恭祝师尊新年好-25条–436021.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share