[MINH HUỆ 31-12-2021]

Nhân dịp Năm mới năm 2022 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp tại các địa khu sau đây ở Sơn Đông, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Sơn Đông; Chiêu Viễn, Yên Đài (02); Tế Ninh; Yên Đài (04); Chi Phù, Yên Đài (04); Tân Thái, Thái An (03); Thái An; Văn Đăng, Uy Hải; Liêu Thành (02); Huyện Quan, Liêu Thành; Nhật Chiếu; Đông Xương Phủ, Liêu Thành; Tê Hà, Yên Đài (02); Lâm Thanh, Liêu Thành


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/31/山东大法弟子恭祝师尊新年好-25条–436028.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share