[MINH HUỆ 21-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Thanh Đảo tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Thanh Đảo (9); thôn Tiền Dương (1); trang trại Thiệu Ca (1); thành phố Tức Mặc (1); thành phố Lai Tây (2); tân khu Tây Hải Ngạn (1); khu Thị Nam (1); khu Hoàng Đảo (1); thành phố Giao Châu (1); thành phố Bình Độ (5).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/青岛大法弟子恭祝师尊中秋好-23条–431661.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share