[MINH HUỆ 21-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Thành Đô tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Thành Đô (11); tân khu Thiên Phủ (1); thành phố Bành Châu (5); khu Tân Đô (1); khu Vũ Hầu (1); Tây Môn (1); khu Tân Tân (2); khu Bì Đô (1).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/成都大法弟子恭祝师尊中秋好-22条–431432.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share