[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp ở Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp ở Trường Xuân kính gửi đến Sư tôn từ bi vĩ đại:

Trường Xuân (10); khu Lục Viên; ngành kiến trúc ở Trường Xuân; lộ Bình Đại và Trường Xuân; Du Thụ (2); Đức Huệ; đường Phổ Dương.

Nhóm học Pháp ở: Trường Xuân; Nhị Đạo; Du Thụ.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/长春大法弟子恭祝师尊中秋好-20条–431291.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share