[MINH HUỆ 20-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Thạch Gia Trang tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Thành phố Thạch Gia Trang (6); tiểu khu Kiến Minh (2); khu Dụ Hoa (4); thành phố Tân Tập (1); huyện Nguyên Thị (4); huyện Chính Định (1); khu Tân Hoa (1); thị khu Lộc Tuyền (1); Đàm Cố (3); khu Loan Thành (1).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/石家庄大法弟子恭祝师尊中秋好-24条–431231.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share