[MINH HUỆ 20-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây ở tỉnh Trùng Khánh, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Trùng Khánh (05); Vạn Châu (05); Sa Bình Bá; Cửu Long Pha (02); Trường Thọ; Bắc Bội; Vinh Xương (04)


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/重庆大法弟子恭祝师尊中秋好-19条–431215.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share