[MINH HUỆ 20-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Thành Đô tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Thành Đô (11); Bạch Quả Lâm (1); Bắc Môn (1); Đông Môn (1); Tây Môn (3); thành phố Bành Châu (2); Hạnh Lâm (1).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/成都大法弟子恭祝师尊中秋好-20条–431239.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share