[MINH HUỆ 20-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây ở tỉnh Trùng Khánh, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Trùng Khánh (03); Cửu Long Pha (04); Phong Đô; Du Bắc; Sa Bình Bá; Nam Ngạn (02); Song Bi, Sa Bình Bá; Vĩnh Xuyên (03); Bắc Bội; Phù Lăng; Giang Bắc; Nam Bình; Bích San

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/重庆大法弟子恭祝师尊中秋好-21条–431160.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share