[MINH HUỆ 20-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây ở Bắc Kinh, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Bắc Kinh (04); Đường Vạn Thọ (02); Miếu Thành, Hoài Nhu; Tử Trúc Viện; Hoài Nhu; Thạch Cảnh San (03); Hải Điến (02); Nam Thiệu, Xương Bình; Bát Đạt Lĩnh; Bách Tử Loan, Triêu Dương; Cửu Độ Hà trấn, Hoài Nhu (02); Triêu Dương; Thiên Đàn


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/北京大法弟子恭祝师尊中秋好-21条–431198.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share