[MINH HUỆ 20-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây ở Bắc Kinh, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Bắc Kinh (09); Hải Điến (02); Đại Hưng; Mật Vân (02); Triêu Dương (03); Tây Thành; Tây Tam Kỳ, Hải Điến (02); Diên Khánh, Hải Điến; Thuận Nghĩa; Xương Bình (04); Diên Khánh

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/北京大法弟子恭祝师尊中秋好-27条–431222.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share