[MINH HUỆ 20-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây ở Bắc Kinh, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Bắc Kinh (04); Cửu Độ Hà, Hoài Nhu; Xương Bình (06); Đông Thành, Hải Điến (02); Hồ Long Đàm, Quận Đông Thành; Tây Thành (02); Đệ tử Đại Pháp người Thái An, Sơn Đông sinh sống tại Bắc Kinh (03)


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/北京大法弟子恭祝师尊中秋好-19条–431235.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share