[MINH HUỆ 08-05-2011] Thị trưởng Mark Gerretsen đã ký một công bố thay mặt thành phố Kingston, Ontario, Canada tuyên bố ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp ở thành phố.

2011-05-08-Kingston_Proclaimation_small.jpg

Dưới đây là toàn văn bản công bố:

Ngày Pháp Luân Đại Pháp

Kỷ niệm ngày 13 tháng 5 năm 2011 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp, vinh danh Chân Thiện Nhẫn.

XÉT RẰNG Pháp Luân Đại Pháp là một hệ thống tu luyện nâng cao tâm trí, thể chất, và tinh thần dựa trên những nguyên lý của Chân Thiện Nhẫn; và

XÉT RẰNG Pháp Luân Đại Pháp được ông Lý Hồng Chí lần đầu tiên giới thiệu ra thế giới vào năm 1992, và đã cho thấy cam kết vững chắc về cải thiện sức khỏe, cả thể chất lẫn tinh thần, và nâng cao hạnh phúc của người dân từ mọi giới trong xã hội, những người chiểu theo nguyên lý; và

XÉT RẰNG Những lợi ích thể chất và tinh thần của Pháp Luân Đại Pháp đã dẫn tới sự phổ biến của nó khắp 114 quốc gia với hơn 100 triệu học viên; và

XÉT RẰNG Sự từ bi và kiên nhẫn vĩ đại thể hiện bởi các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã làm rung động trái tim của những người lương thiện trên khắp thế giới; và

XÉT RẰNG các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong cộng đồng trên khắp Canada kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 13 tháng 5

Vì vậy tôi, Thị trưởng Gerretsen, bằng cách này công bố ngày 13 tháng 5 năm 2011 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp vinh danh Chân Thiện Nhẫn

Kingston ngày 4 tháng 5 năm 2011

Mark Gerretsen
Thị trưởng


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2011/5/8/加拿大安省金斯顿市褒奖法轮大法-240313.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2011/5/8/125001.html

Đăng ngày 13-05-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share