[MINH HUỆ 19-5-2016] Trước khi diễn ra lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới năm nay, các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên khắp Trung Quốc đã dán các thông tin về Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 17 ở các điểm công cộng và thông tin cập nhật về làn sóng kiện Giang Trạch Dân, cựu độc tài Trung Quốc, kẻ đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công năm 1999.

Áp phích về làn sóng kiện Giang Trạch Dân ở một thành phố phía Bắc

2016-5-8-minghui-sujiang-poster-china-01--ss.jpg

2016-5-8-minghui-sujiang-poster-china-02--ss.jpg

2016-5-8-minghui-sujiang-poster-china-03--ss.jpg

2016-5-8-minghui-sujiang-poster-china-04--ss.jpg

Áp phích ở thành phố Long Khẩu, tỉnh Sơn Đông

2016-5-17-minghui-sujiang-poster-longkou-01--ss.jpg

2016-5-17-minghui-sujiang-poster-longkou-02--ss.jpg

2016-5-17-minghui-sujiang-poster-longkou-03--ss.jpg

2016-5-17-minghui-sujiang-poster-longkou-04--ss.jpg

2016-5-17-minghui-sujiang-poster-longkou-05--ss.jpg

Áp phích ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh

2016-5-17-minghui-sujiang-poster-shenyang-01--ss.jpg

2016-5-17-minghui-sujiang-poster-shenyang-02--ss.jpg

Biểu ngữ, áp phích và các giấy dán ở thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm

2016-5-18-minghui-poster-dafahao-jilin-01--ss.jpg

2016-5-18-minghui-poster-dafahao-jilin-02--ss.jpg

2016-5-18-minghui-poster-dafahao-jilin-03--ss.jpg

2016-5-18-minghui-poster-dafahao-jilin-04--ss.jpg

2016-5-18-minghui-poster-dafahao-jilin-05--ss.jpg

2016-5-18-minghui-poster-dafahao-jilin-06--ss.jpg

2016-5-17-minghui-poster-jilin-01--ss.jpg

2016-5-17-minghui-poster-jilin-02--ss.jpg

2016-5-17-minghui-poster-jilin-03--ss.jpg

2016-5-17-minghui-poster-jilin-04--ss.jpg

2016-5-17-minghui-poster-jilin-05--ss.jpg

Thông tin về lợi ích của Đại Pháp và Ngày Pháp Luân Đại Pháp

Áp phích ở huyện Kinh Châu, thành phố Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam

2016-5-17-minghui-poster-huaihua-01--ss.jpg

2016-5-17-minghui-poster-huaihua-02--ss.jpg

2016-5-17-minghui-poster-huaihua-03--ss.jpg

2016-5-17-minghui-poster-huaihua-04--ss.jpg

2016-5-17-minghui-poster-huaihua-05--ss.jpg

2016-5-17-minghui-poster-huaihua-06--ss.jpg

2016-5-17-minghui-poster-huaihua-07--ss.jpg

2016-5-17-minghui-poster-huaihua-08--ss.jpg

2016-5-17-minghui-poster-huaihua-09--ss.jpg

2016-5-17-minghui-poster-huaihua-10--ss.jpg

2016-5-17-minghui-poster-huaihua-11--ss.jpg

2016-5-17-minghui-poster-huaihua-12--ss.jpg

Áp phích ở thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc

2016-5-18-minghui-poster-tangshan-01--ss.jpg

2016-5-18-minghui-poster-tangshan-02--ss.jpg

2016-5-18-minghui-poster-tangshan-03--ss.jpg

2016-5-18-minghui-poster-tangshan-04--ss.jpg

2016-5-18-minghui-poster-tangshan-05--ss.jpg

2016-5-18-minghui-poster-tangshan-06--ss.jpg

2016-5-18-minghui-poster-tangshan-07--ss.jpg

2016-5-18-minghui-poster-tangshan-08--ss.jpg

2016-5-18-minghui-poster-tangshan-09--ss.jpg

2016-5-18-minghui-poster-tangshan-10--ss.jpg

2016-5-18-minghui-poster-tangshan-11--ss.jpg

2016-5-18-minghui-poster-tangshan-12--ss.jpg


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/5/19/327986.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2016/5/23/157125.html

Đăng ngày 1-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share